Általános Szerződési Feltételek

A Fodor-Rafting név alatt forgalmazott programok a Fodor Szabolcs E.V. – Fodor-Rafting Szolgáltatásai. A Fodor-Rafting által szervezett külföldi programokon – túrákon: a polgári törvénykönyv 415-416 §-ainak és a szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az alábbi szerződésben foglaltak az irányadók.

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Fodor Szabolcs Egyéni Vállalkozó /Fodor-Rafting/

Főtevékenység: 932901 – M.n.s Egyéb szabadidős tevékenység

A szolgáltató székhelye: H-1021 Budapest, Tárogató út 87/A

A szolgáltató elérhetősége: +36204799542

A szolgáltató Levelezési Címe: H-1021 Budapest, Tárogató út 87/A

Nyilvántartási szám:  52194278

Adószáma: 68748209-1-43

Statisztikai számjel: 68748209-9329-231-01

Bankszámlaszám: 11773030-00788418-00000000

A szerződés nyelve:  magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: www.fodor-rafting.hu

 

Alapvető rendelkezések

 1. A szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételét és az adott program befizetését követően a Fodor-Rafting által küldött visszaigazolással és az utazási szerződés elfogadásával jön létre a jelentkezők és a Fodor-Rafting között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint. A visszaigazolás és az alábbi szerződés elektronikus formába kerül kitöltésre és elfogadásra. Ha a Fodor-Rafting a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Fodor- Rafting megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást és az utas a fentiek szerinti szerződést megköti. Ezen szerződéskötésig a jelentkező a jelentkezését bármikor visszavonhatja ameddig a Fodor-Rafting bankszámlájára a befizetett összeg meg nem érkezett. Ugyanez az eljárás, ha a Fodor-Rafting zárkózik el a fenti okokból a szerződéskötéstől.
 2. A szerződésnek tartalmaznia kell az R. 4.§ (1) bekezdésben – a program csomagban értékesített szolgáltatások esetén a R. 15. paragrafusában foglaltakat. A szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát. Továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a Fodor-Rafting által kiadott utazási tájékoztatóban rögzíti, és a konkrét (résztvevő által megrendelt) program szolgáltatások tárgyában benne foglaltak – amelyeket a jelentkező megismert és a szerződés aláírásával elfogad – a szerződés részét képezik. Az program csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal (ha a szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) írásban tájékoztatja az utast az R. 14. §-ában előírtakról. A program időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a Fodor-Rafting által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a Fodor-Rafting írásban tájékozatót küld a program előtt, vagy személyesen közli azokat és rögzíti, hogy a változtatásokat ismertette.

 

Adatkezelési szabályok

 1. A Fodor-Rafting, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adattovábbítás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 2. A Fodor-Rafting fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a közönségét.
 3. A Fodor-Rafting elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 4. A Fodor-Rafting az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (újSztv.).

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A Fodor-Rafting által hirdetett programokat lehet megvásárolni, amelyek a web oldalon is megtalálhatóak.
 2. A Fodor Rafting weboldalon látható programokat banki átutalással is és készpénzben is kifizetheti.
 3. A vállalkozásunk Alanyi adómentes alapon működik, tehát a megjelenített árakra nem kell áfát fizetni.
 4. A VOUCHERT-BELÉPŐJEGYET még az adott tárgyévben fel kell használni. (következő évre nem csúsztatható át)


Rendelés / Túra vásárlás menete / Rendelés Feldolgozás/Teljesítés

 1. Web oldalon vagy más portálon való tájékozódás után a program kiválasztása.
 2. Az adott program kiválasztása után jelentkezési lap kitöltése az ÁSZF megértésével, elfogadásával.
 3. A jelentkezési lap elküldése után munkatársunk 24 órán belül kapcsolatba lép önnel.
 4. Tájékoztatás után egy díjbekérőt küldőnk melyben szerepel a befizetendő összeg és a bankszámlaszám, melyre meg tud történni a befizetés.
 5. Kérjük önöket, hogy a közlemény rovatban a nevet és a program dátumot tüntessék fel, hogy be tudjuk azonosítani az utalást.
 6. Amint megérkezett a befizetés, küldünk egy vouchert ami tartalmazza a program megnevezését és egy számlát a befizetett összegről (a számla megírásához kérjük, hogy a számlázási címet mindenképp tüntessék fel a jelentkezési lapon).
 7. Mindenki saját magának köti meg a baleset és extrémsport biztosítást, amihez az ezen a linken található biztosítást ajánljuk (ennek a megkötését a Fodor-Raftin nem vállalja).
 8. Amennyiben elérkezik a lefoglalt program dátum, elküldjük Ön részére a pontos utas tájékoztatót, mely tartalmazza az útvonaltervet, a találkozási pontot és időt, és fakultatív programokat.
 9. Kiérkezésnél a Fodor-Rafting gondoskodik arról, hogy minden rendben legyen, és jól érezzék magukat.

 

Elállás Joga

 • Az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll az utazást megelőző 61. napig az utazást kártérítési kötelezettség nélkül lemondani (elállás). Ez a szállásra nem vonatkozik, hiszen az más foglalási alapon működik, és azt közvetlenül a szállásadóval kell intézn A szállások a foglalást követően csak 100% felár ellenében mondhatóak vissza.
 • Ha a jelentkező a program megkezdése előtti 60 napon belül lemondja a programot, egyéb okból nem vehet részt az programon, az alábbi átalánykártalanítást kell megfizetnie:

a. 61. nap előtt a részvételi díj 0 %-a (visszajár a befizetett program összeg)
b. 60-30 nap a részvételi díj 50 %-a
c. 29-0 nap a részvételi díj 100 %-a
d. Vis maior esetén díj 0%-a (visszajár a befizetett program összeg)

 •  Járvány esetén pl.: Korona-vírus: a befizetett összeg abban az esetben jár vissza, hogy ha a program idején a célállomást semmilyen módon nem lehet megközelíteni. (tehát a lezárt határok, elrendelt karatén miatt a program nem kivitelezhető). A befizetett összeg nem jár vissza amennyiben a program véghez megy de a megrendelő pánikra hivatkozva mondja vissza az utat. Ha a visszamondás jóval a program előtt történik akkor, a visszamondás feltételei a korábban jelzettek szerint történik. (lemondási időpontoktól függően)
 • Ha a jelentkező lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 29 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a Fodor Raftingnak megtéríteni. A Fodor-Rafting ezen esetekben jogosult a fentiek alapján az őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására).
 • Az a, b, c és d pontban leírtaknak megfelelően a fennmaradó összeg az utast illeti.
 • Ha a résztvevő az Ausztriai kint léthez szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud részt venni a programon, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen programon jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a c. pont lép érvénybe.
 • A Résztvevő jogosult a szerződésben lekötött programban való részvétel jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételérő írásban nyilatkozik.
 • A Résztvevő az engedményezésről köteles írásban a Fodor Raftingot tájékoztatni, és az igazolt többletköltséget viselni.
 • Ha a Jelentkező a Fodor-Rafting által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a Fodor-Rafting köteles a jelentkező által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást a Biztosítótársaság – amennyiben az utas ún. útlemondási (storno) biztosítást kötött – a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt az utazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy nevesített útitársa igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.
 • Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy a jelentkező előleg befizetésekor ún. ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség szerződés szerinti hányadát megtéríti. Ha azonban a jelentkező saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt.
 • A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és a szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

Adatvédelem:
____________________________________________________________________________

Fodor Szabolcs Barna egyéni vállalkozó és a www.fodor-rafting.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatai védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (2016. április 27.) előírtak (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) szerint.

A Fodor-Rafting mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Fodor-Rafting fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

 

Az adatkezelő

A Honlapon közzétett adatok kezelője a Fodor-Rafting mint adatkezelő (a továbbiakban: Fodor-Rafting Adatkezelő)

A szolgáltató neve:                           Fodor Szabolcs Egyéni Vállalkozó /Fodor-Rafting/

Főtevékenység:                                932901 – M.n.s Egyéb szabadidős tevékenység

A szolgáltató székhelye:                  1224. Bp. Jonatán Köz 3.

A szolgáltató elérhetősége:                        +36204799542

A szolgáltató Levelezési Címe:        Magyarország, 1224. Bp. Jonatán Köz 3.

Nyilvántartási szám:                        52194278

Adószáma:                                        68748209-1-43

 

A Társaság honlapján megvalósuló adatkezelések

 1. Cookie-k:

 

A Fodor Rafting cookie-kat (sütiket) használ honlapján, pontosabban a Google analistic esetében. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Ezek arra szolgálnak, hogy a felhasználók böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztető elfogadásával ad meg.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
A kezelt adatok megőrzésének időtartama: az Adatkezelő által használt cookie-típus a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngészője megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módja minden böngésző esetén más és más, amelyre vonatkozó információt a böngésző súgójában talál. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó honlapjának kezelőjénél.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: nem történik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a felhasználói élmény csökkenése.

 1. Hírlevél küldés

Cégünk nem küld hírlevelet.

 1. Jelentkezés a Holnapon.

A Felhasználó minden ott látható program rákattintásánál „Foglalj időpontot, kérj ajánlatot” menüpontjában emailt tud küldeni a Fodor rafting-nak.

Az adatkezelés célja:        a Felhasználók üzenhetnek a Fodor Raftingnak ami jellemzően ajánlatkérést jelent.
Az adatkezelés jogalapja:           az érintett hozzájárulása, melyet az ÁSZF fül elfogadásával ad meg.
A kezelt adatok köre: név,telefon, email cím.
A kezelt adatok megőrzésének időtartama: A konkrét túra lebonyolításáig
Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén lévő eszközein, illetve helyiségeiben.
Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.
Adattovábbítás: nem történik.
Adatfeldolgozó: a Honlap üzemeltetője.

Adatbiztonság

A Fodor Rafting a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat tekintetbe veszi és betartja, így mind az Adatkezelő, mind az adatfeldolgozó megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükséges Így különösen .védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 1. Digitális kép és hang anyag rögzítése:

A Fodor Rafting túrái során digitális fényképek és videó és hang anyag készül, melyet a túrán résztvevők a mellékelt hajózási jegyzőkönyv aláírásával elfogadnak és hozzájárulnak ezek elkészítéséhez.

Az adatkezelés célja:        A túráinkon részt vevők megörökítésére szolgál melyet a megrendelő kér.
Az adatkezelés jogalapja:           az érintett hozzájárulása, melyet a csatolt jegyzőkönyv aláírásával ad meg
A kezelt adatok köre:          Fényképek, hanganyaggal ellátott videók
A kezelt adatok megőrzésének időtartama: Ameddig a Fodor Rafting fel szeretné használni a saját marketing anyag számára. (ezt a jegyzőkönyv aláírásával elfogadja a megrendelő)
Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén lévő eszközein, illetve helyiségeiben.
Az adattárolás módja: elektronikus
Adattovábbítás:  A megrendelőnek, aki szerepel is a képen és a videón, mailben küldjük meg részükre szíves felhasználásra illetve esetenként a web és közösségi oldalunkon is közzé tesszük.
Adatfeldolgozó: a Honlap üzemeltetője.

 

Adatbiztonság

A Fodor Rafting a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat tekintetbe veszi és betartja, így mind az Adatkezelő, mind az adatfeldolgozó megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükséges Így különösen .védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

„HAJÓZÁSI ÉS BALESETVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV:

„Alulírott kijelentem, hogy balesetvédelmi és hajózási oktatásban részesültem, ezeket magamra nézve elfogadom. Vállalom, hogy a túravezetők utasításait betartom. A túrán a saját felelősségemre veszek részt. Kijelentem továbbá, hogy nem állok alkoholos, egyéb koncentrációt zavaró szerek befolyásoltsága alatt, vadvízi evezést kizáró betegségem nincs, nem volt, és jelenleg sem állok ilyen jellegű orvosi kezelés alatt. Biztos úszótudással rendelkezem. Elfogadom, hogy, bár a biztonság a túrán elsődleges fontosságú, létezik kockázat fizikai sérülésre. Tudomásul veszem továbbá, hogy ha a fent leírtak megszegése, eltitkolása esetén a túravezető a túrából azonnal kizárhat. Túravezető kizárhat az evezésből, abban az esetben is, ha viselkedésemmel másokra és önmagamra veszélyt jelentek. Kártérítést ebben az esetben nem kapok. Hozzájárulok, hogy a túrán készített digitális kép és hang anyagot a Fodor-Rafting felhasználhatja saját marketing anyagai számára.”  Továbbá hozzájárulók hogy a Fodor-Rafting a saját adataimat (név,telefonszám, email cím) tárolhatja későbbi kapcsolatfelvétel céljából. Tisztában vagyok vele, hogy a Rafting a TB által nem támogatott veszélyes sportnak számít ezért Extrémsport kiegészítő biztosítás szükséges hozzá melyet az én felelősségem kiváltani.
A túrán alkoholos befolyás alatt lévő személyek nem vehetnek részt. Aki ezt megszegi a túrázásból kizárható”

Az Érintettek jogai és a jogérvényesítés

Minden, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek okairól tájékoztatnia kell az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthat be.

 

Vegyes Rendelkezések

 • A Fodor-Rafting, mint Szolgáltató és a Jelentkező később, mint résztvevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.